Wypłata dywidendy za rok 2021.

11/2022   |   27 czerwca 2022 12:35

Raport bieżący: nr 11/2022

Data sporządzenia: 24.06.2022 r.

Temat: Wypłata dywidendy za rok 2021.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2022 roku podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Maxcom S.A za rok 2021 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 5 281 tys. zł. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 1,00 zł na akcję, czyli w łącznej kwocie 2 700 tys. zł, tj. obejmującej część zysku netto Spółki za rok 2021.

Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 10 sierpnia 2022 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 29 sierpnia 2022 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2.700.000 akcji Maxcom S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
24.06.2022 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Treść raportu bieżącego nr 11/2022