Wypłata dywidendy za rok 2018

14/2019   |   10 czerwca 2019 13:07

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2019 roku podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Maxcom S.A za rok 2018 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 5 400 000 zł. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 2,00 zł na akcję. Dywidenda będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2018. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 17 czerwca 2019 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 24 czerwca 2019 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2.700.000 akcji Maxcom S.A.

Treść raportu bieżącego nr 14/2019