Wybór członka Komitetu Audytu

13/2023   |   30 listopada 2023 16:26

Raport bieżący: nr 13/2023

Data sporządzenia: 30.11.2023 r.

Temat: Wybór członka Komitetu Audytu

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.11.2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru członka Komitetu Audytu.

W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków jednego członka Komitetu Audytu w osobie Pana Jarosława Łubika (Łubik).

Pan Jarosław Łubik został powołany na członka Komitetu Audytu w miejsce Pana Michała Kosteleckiego, który zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok. O rezygnacji złożonej przez Pana Michała Kosteleckiego Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 25.05.2023 r.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. t.j. z 2023 r. poz. 1015), tj.

  • przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  • przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
  • większość członków komitetu audytu jest niezależna od spółki.

Informacje dotyczące Pana Jarosława Łubika – Członka Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 24.06.2022 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie − informacje bieżące i okresowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
30.11.2023 r. – Arkadiusz Wilusz − Prezes Zarządu

Wybór członka Komitetu Audytu