Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu

18/2019   |   12 września 2019 15:57

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 10.06.2019 r. niniejszym informuje, że w dniu 12.09.2019 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z § 15 pkt 7 Statutu Spółki i § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzono: (i) p. dr Mariuszowi Cieśli funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) p. Michałowi Kosteleckiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Maxcom SA informuje, że w dniu 12.09.2019 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby: (i) p. dr Mariusza Cieślę, (ii) Aleksandra Wilusza, (iii) Michała Kosteleckiego.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu jest niezależna od spółki.

 

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 10.06.2019 r.

Treść raportu bieżącego nr 18/2019