Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 24.06.2022 r.

9/2022   |   27 czerwca 2022 12:31

Raport bieżący: nr 9/2022

Data sporządzenia: 24.06.2022 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 24.06.2022 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24.06.2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że nie została podjęta uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Prezesowi Zarządu. Przedmiotowa uchwała nie została podjęta z uwagi na okoliczność, że na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza

Arkadiusza Wilusza, a w związku z tym brak było innych akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U.201 8.757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
24.06.2022 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Treść raportu bieżącego nr 9/2022
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Maxcom S.A. w dniu 24.06.2022 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.