Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 23.06.2020 r.

12/2020   |   24 czerwca 2020 10:01

Raport bieżący: nr 12/2019

Data sporządzenia: 23.06.2020 r. 

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 23.06.2020r. 

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23.06.2020r. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku wsprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U.2018.757) 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

23.06.20r. -ARKADIUSZ WILUSZ –PREZES ZARZĄDU

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 23.06.2020 r.
Treść raportu bieżącego 12/2020