Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 czerwca 2021 r.

7/2021   |   14 maja 2021 11:40

Raport bieżący: nr 7/2021

Data sporządzenia: 14.05.2021

Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 czerwca 2021 r.

 

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

14-05-2021 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 7/2021
Projekty uchwał na WZA 10.06.2021r.