Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

1/2024   |   8 stycznia 2024 09:12

Raport bieżący nr 1/2024

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024 r.
1. Raporty kwartalne:
− rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
− rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2024 r. – 29 listopada 2024 r.
2. Raport półroczny:
− rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r.
3. Raport roczny:
− jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 26 kwietnia 2024 r.
− skonsolidowany raport roczny za rok 2023 r. – 26 kwietnia 2024 r.

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: „Rozporządzenie”,
Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2023 roku i drugi kwartał 2024 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.