Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

4/2023   |   26 maja 2023 13:09

Raport bieżący: nr 4/2023

Data sporządzenia: 25-05-2023 r.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała pismo od Pana Michała Kosteleckiego, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o jego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok.

W treści pisemnej rezygnacji wskazano, że przyczyną rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
25.05.2023 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 4/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej