Rejestracja zmiany umowy spółki zależnej Emitenta 

24/2020   |   18 grudnia 2020 18:00

Raport bieżący: nr 24/2020 

Data sporządzenia: 18-12-2020 r. 

Temat: Rejestracja zmiany umowy spółki zależnej Emitenta 

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18.12.2020 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany umowy spółki zależnej Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k. w zakresie przyznanym wspólnikom udziałów w zyskach i stratach spółki. O dokonanej zmianie Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 1.12.2020 r. 

Na skutek dokonanej zmiany udział w zyskach i stratach Emitenta wzrósł z 30% do 38%, zaś udział w zyskach i stratach Szymona Pabijan i Zbigniewa Ojczyk zmniejszył się z 34,5% do 30,5% każdego z nich. Udział w zyskach i stratach COMTEL GROUP Sp. z o.o. pozostał bez zmian. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

18.12.2020 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu 

Treść raportu bieżącego nr 24/2020