Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

14/2021   |   19 października 2021 18:26

Raport bieżący nr 14/2021

Data sporządzenia: 19-10-2021 r.

 

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

 

Zarząd Maxcom SA (,,Spółka”, ,,Emitent”) zgodnie z treścią§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 18.10.2021 r. w przedmiocie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany Statutu Emitenta.

Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r. dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 14) nowego pkt 141) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek” oraz dodanie po pkt 70) dodanie nowego pkt 701) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”, a także zmiany §19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez uchylenie lit. j oraz zmianę numeracji dotychczasowych lit. k – m na lit. j – I. Treść jednolitego tekstu statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym w/w zmiany wprowadzone na mocy powołanej uchwały, przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2020.2080)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Statut tekst jednolity 2021
Treść raportu bieżącego nr 14/2021