Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta

16/2020   |   6 lipca 2020 10:54

 Raport bieżący nr 16/2020 

Temat: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta 

Treść raportu: 

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.07.2020 roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji spółki zależnej od Emitenta – MAXCOM ECO ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Tychach („Spółka zależna”). Spółka zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000848764. O zawiązaniu spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2020 z dnia 24.06.2020 r. 

Kapitał zakładowy spółki MAXCOM ECO ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 1.000.000,00 zł i dzieli się na 10.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Emitent posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym spółki MAXCOM ECO ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, Emitent wskazuje, iż w skład trzyosobowego Zarządu spółki zależnej weszli Pan Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Pan Aleksander Wilusz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

Przedmiotem działalności zawiązanej spółki jest handel produktami fotowoltaicznymi oraz instalacje fotowoltaiczne. 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE16 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

06-07-2020 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu 

Treść Raportu Bieżącego nr 16/2020