Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

1/2021   |   13 stycznia 2021 17:35

Raport bieżący nr 1/2021

Data sporządzenia: 13-01-2021 r.

 

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

 

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 29.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. został podniesiony z kwoty 600.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, to jest o kwotę 400.000 zł, poprzez utworzenie 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. O powzięciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 21.02.2020 r.

Na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada 7.500 udziałów w WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i uprawniających do 75% w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

ANDRZEJ WILUSZ- WICEPREZES ZARZĄDU

Treść raportu bieżącego nr 1/2021