Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

10/2017   |   29 czerwca 2017 15:24

Maxcom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2017 r. Spółka powzięła wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 29 czerwca 2017 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 381/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr 383/17 z dnia 16 czerwca 2017 r., w dniu 30 czerwca 2017 r. w KDPW nastąpi rejestracja 2.040.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, które oznaczono kodem PLMXCMS00016.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 9/2017, Zarząd Spółki informuje o spełnieniu się warunku dotyczącego rejestracji w KDPW w dniu 30 czerwca 2017 r. akcji serii A Spółki, przewidzianego w uchwale numer 689/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r. dotyczącej wprowadzenia w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji serii A Spółki.

Treść raportu bieżącego nr 10/2017