Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

7/2020    |   19 marca 2020 15:00

Raport bieżący: nr 7/2020 

Data sporządzenia: 19-03-2020 r. 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

Zarząd Maxcom SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusza, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 16 marca 2020 r. zakupił 1635 (tysiąc sześćset trzydzieści pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 9,90 PLN za jedną akcję. 

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 17 marca 2020 r. zakupił 205 (dwieście pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 9,90 PLN za jedną akcję. 

Przed zakupem Akcji Pan Arkadiusz Wilusz posiadał 1 737 004 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 64,33 % ogólnej liczby akcji uprawniających łączenie do wykonywania 1 737 004 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 64,33 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Po zakupie Akcji Pan Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 738 844 akcji Emitenta, co stanowi 64,40% ogólnej liczby akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 1 738 844 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 64,40% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa Prawna: Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-03-19 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu 

Treść raportu bieżącego nr 7/2020
Załącznik - zakup akcji przez Prezesa Zarządu