Powołanie członków Zarządu

8/2022   |   6 czerwca 2022 09:23

Raport bieżący: nr 8/2022

Data sporządzenia: 30.06.2022 r.

Temat: Powołanie członków Zarządu

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, powołała z dniem 25 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki nowej trzyletniej kadencji, który składać się będzie z 2 (dwóch) osób. Powołano następujące osoby do składu Zarządu MAXCOM S.A. kolejnej kadencji:

1. Arkadiusza Wilusza – Prezesa Zarządu,

2. Andrzeja Wilusza – Wiceprezesa Zarządu.

Kadencja wspólna Zarządu Spółki trwa 3 lata.

Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanych Członkach Zarządu Emitenta.

Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
Arkadiusz Wilusz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra. Wcześniej ukończył pięcioletnie technikum elektroniczne w Tychach ze specjalizacją elektronika oraz automatyka. W 2000 r. ukończył kurs oraz zdał egzamin dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Arkadiusz Wilusz ukończył wiele kursów z zakresu zarządzania i ekonomii, m.in. The Strategic Leadership Academy organizowany przez ICAN Institute pod patronatem Harvard Business Review Polska. W Spółce jest odpowiedzialny za strategię, zarządzanie, organizację oraz relacje z najważniejszymi klientami, operatorami telekomunikacyjnymi i największymi dostawcami. Arkadiusz jest jednym z założycieli Spółki, związany z nią od 2001 r.

Od 2001 roku Arkadiusz Wilusz pełni funkcję Prezesa Zarządu MAXCOM S.A.
Natomiast od 22 maja 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MAXCOM INTERANIONAL Co. Limited z siedzibą w Hongkongu, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.

Arkadiusz Wilusz pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Montada spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.

Arkadiusz Wilusz pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki Teledoktor 24, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. Posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Arkadiusza, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Wilusz jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Wydziału Zarządzania, w której uzyskał tytuł magistra. W Spółce odpowiada za współzarządzanie całą organizacją, a w szczególności za zarządzanie sprzedażą, negocjacje z kluczowymi klientami oraz dostawcami/fabrykami produkującymi na rzecz Maxcom S.A. Jest zaangażowany w nowe projekty rozwojowe i inwestycyjne. Reprezentuje także Spółkę na zewnątrz. Andrzej jest jednym z założycieli spółki, związany z nią od 2001 r.
Od 2001 Andrzej Wilusz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu MAXCOM S.A.

Andrzej Wilusz od 22 maja 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MAXCOM INTERANIONAL Co. Limited z siedzibą w Hongkongu, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta.

Andrzej Wilusz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Teledoktor 24, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Andrzeja, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
3.06.2022 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Treść raportu bieżącego nr 8/2022