Powołanie członków Rady Nadzorczej Maxcom SA

12/2022   |   27 czerwca 2022 12:38

Raport bieżący: nr 12/2022

Data sporządzenia: 24.06.2022 r.

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Maxcom SA

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej z dniem 10 czerwca 2022 r., w dniu 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 5 osób oraz powołała z dniem 24 czerwca 2022 r. następujące osoby do składu Rady

Nadzorczej MAXCOM S.A. kolejnej kadencji:
1. Pana dr. Mariusza Cieślę (Cieśla)
2. Pana Michała Kosteleckiego
3. Pana Jarosława Łubika (Łubik)
4. Pana Aleksandra Wilusza (Wilusz)
5. Pana Wojciecha Sokalskiego

Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spółki trwa 3 lata.

Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej Emitenta.

dr. Mariusz Cieśla – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr. Mariusz Cieśla jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim na studiach Prawa Gospodarczego i Handlowego. Posiada tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dziedziny makroekonomii oraz jest w trakcie uzyskiwania doktoratu z prawa finansowego na Uniwersytecie Śląskim.

Michał Kostelecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Michał Kostelecki jest absolwentem mediolańskiego Uniwersytetu Bocconiego, na którym uzyskał stopień licencjata z ekonomii i zarządzania międzynarodowego. Jest także absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu st. Andrews w Londynie, na kierunku handel zagraniczny. Ukończył studia uzupełniające na Uniwersytecie Harvarda, kierunek: etyka biznesowa oraz studia uzupełniające na kierunku strategie biznesowe w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Politologii. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląskiej Giełdy Kwiatowej, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, funkcję Wiceprezesa Zarządu w Polish Association of Wholesale Markets, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emiteneta, jak również funkcję Prezesa Zarządu w World Union of Wholesale Markets, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.

Jarosław Łubik – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Łubik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako właściciel zatrudniającego kilkadziesiąt osób Przedsiębiorstwa Transportowego Łubik, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branży przemysłu węglowego oraz transportowego.

Aleksander Wilusz – Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Wilusz ukończył studia inżynierskie na kierunku Robotyka i Automatyka na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2015 roku. Naukę kontynuował na University of Bristol na kierunku Robotics uzyskując tytuł Master of Science with Distinction w roku 2016. Pan Aleksander jest związany ze spółką od 2009 roku. W czasie pracy w Maxcom stał się Product Managerem flagowego projektu spółki Maxcom, smartfona Maxcom Harmony. Koordynuje działania związane z tym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży.

Wojciech Sokalski – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Sokalski jest absolwentem Wydziału Urbanistyki i Architektury Politechniki Krakowskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Pan Wojciech Sokalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 2006 roku brał czynny udział w projektowaniu wraz z nadzorami przy realizacji nowych polskich bloków energetycznych, takich jak Elektrownia Łagisza 460 MW, Elektrownia Jaworzno II należące do Tauron Polska Energia S.A., czy Elektrownia Bełchatów 848 MW i Elektrownia Opole II PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

 

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
24.06.2022 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄD

Treść raportu bieżącego nr 12/2022