Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii A i B Spółki – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

15/2017   |   26 lipca 2017 15:20

Maxcom S.A. („Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. („Raport”) w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12) i 13) Raportu, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii A i akcji serii B Spółki („Oferta”).

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosły 1 721 717,89 zł, w tym:

(i) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1 294 930,40 zł;

(ii) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;

(iii) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 289 152,61 zł;

(iv) koszty promocji Oferty: 137 634,88 zł;

(v) inne – nie dotyczy;

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 koszty emisji akcji serii B zostały rozliczone w księgach poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii B o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 1 721 717,89 zł.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii A i serii B wyniósł 1,99 zł.

Wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

Treść raportu bieżącego nr 15/2017