Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Maxcom SA

12/2019   |   10 czerwca 2019 12:59

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 10 czerwca 2019 roku wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji, tj.:

  1. Pana dr Mariusza Cieśla,
  2. Panią Edytę Wilusz,
  3. Pana Adama Grzyś,
  4. Pana Aleksandra Wilusz,
  5. Panią dr n. med. Agnieszkę Jabłeka

Nie wskazano przyczyn odwołania członków Rady Nadzorczej w treści samej uchwały, nie mniej jednak uzasadnienie jej podjęcia zostało wskazane w raporcie bieżący, nr 07/2019 z dnia 14.05.2019 roku pod projektem uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2019 r. ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) osób oraz powołała z dniem 10 czerwca 2019 r. następujące osoby do składu Rady Nadzorczej MAXCOM S.A. kolejnej kadencji:

  1. Pana dr Mariusza Cieśla
  2. Pana Michała Kosteleckiego
  3. Pana Adama Grzyś
  4. Pana Aleksandra Wilusz
  5. Pana Jarosława Łubik

Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spółki trwa 3 lata.

 

Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej Emitenta.

Dr Mariusz Cieśla – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Cieśla jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na studiach Prawa Gospodarczego i Handlowego. Posiada tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dziedziny makroekonomii. W 2002 r. pełnił rolę eksperta portalu onet.pl zajmującego się podatkiem VAT. W latach 2004-2010 był doradcą podatkowym obsługującym portal pit.pl oraz vat.pl. Od 2000 r. jest wykładowcą z dziedziny prawa podatkowego – wykładał m.in. w Krajowej Izbie Doradztwa Podatkowego, Izbie Energetyki Przemysłowej, Krajowej Izbie Turystyki czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Michał Kostelecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Kostelecki jest absolwentem mediolańskiego Uniwersytetu Bocconiego, na którym uzyskał stopień licencjata z ekonomii i zarządzania międzynarodowego. Jest także absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu st. Andrews w Londynie, na kierunku handel zagraniczny. Ukończył studia uzupełniające na Uniwersytecie Harvarda, kierunek: etyka biznesowa oraz studia uzupełniające na kierunku strategie biznesowe w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Politologii. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląskiej Giełdy Kwiatowej, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, funkcję Wiceprezesa Zarządu w Polish Association of Wholesale Markets, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emiteneta, jak również funkcję Prezesa Zarządu w World Union of Wholesale Markets, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunk do działalności Emitenta.

Adam Grzyś – Członek Rady Nadzorczej

Adam Grzyś od 1 czerwca 2014 roku jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów produktowych oraz związanych z zaawansowanymi systemami (np. TeleDoktor24.pl – projekt łączący produkty medyczne, aplikacje na telefon, aplikacje web dla pacjentów, lekarzy i administratorów). Ponadto administruje system oprogramowania Morfeusz. W Spółce zajmuje się również nadzorowaniem procesu certyfikacji urządzeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskeigo.

Aleksander Wilusz – Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Wilusz jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Robotyka i Automatyka na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Studia magisterskie kontynuował na University of Bristol na kierunku Robotics, uzyskując tytuł Master of Science with Distinction w roku 2016. Posiada umiejętności techniczne z zakresu wytwarzania produktów, programowania, integracji sprzętowo-programowej. Jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emiteneta od 2005 roku na stanowisku Manager Rozwoju. Pan Aleksander Wilusz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.

Jarosław Łubik – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Łubik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako właściciel zatrudniającego kilkadziesiąt osób Przedsiębiorstwa Transportowego Łubik, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branży przemysłu węglowego oraz transportowego.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ponadto panowie Michał Kostelecki oraz Jarosław Łubik oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Treść raportu bieżącego nr 12/2019