Objęcie przez MAXCOM SA udziałów w spółce UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie

20/2019   |   25 września 2019 13:23

Raport bieżący nr 20/2019

Objęcie przez MAXCOM SA udziałów w spółce UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie

Zarząd Maxcom SA (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2019r. otrzymał od Gediminas Nemanis, strony umowy inwestycyjnej zawartej dnia 23 maja 2019 r., dokumenty potwierdzające rejestrację przez Państwowe Przedsiębiorstwo Centrum Rejestru w Wilnie objęcia przez Emitenta 80 (osiemdziesiąt) nowo utworzonych udziałów w spółce UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie, zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856 („Rubbee”), o wartości nominalnej 10 (dziesięć) EUR każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 800 EUR (osiemset).
O zawarciu umowy inwestycyjnej dnia 23 maja 2019 r. oraz jej przedmiocie Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 24.05.2019 roku. Objęte przez Spółkę udziały stanowię 20,15% kapitału zakładowego Rubbee. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 280 000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) EUR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
ARKADIUSZ WILUSZ- PREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ WILUSZ- WICEPREZES ZARZĄD
Raport bieżący nr 20/2019