Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.06.2023 r.

8/2023   |   22 czerwca 2023 18:58

Raport bieżący: nr 8/2023

Data sporządzenia: 22-06-2023 r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.06.2023 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2023 r.
Arkadiusz Wilusz Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.745.211 Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 22.06.2023 r.: 90,71% Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 64,64%
Andrzej Wilusz Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 176.322 Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 22.06.2023 r.: 9,16% Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,53%
Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.06.2023 r.