Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

15/2022   |   12 grudnia 2022 10:10

Raport bieżący: nr 15/2022

Data sporządzenia: 6-12-2022 r.

Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

 

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5.12.2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Teledoktor24 sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – spółki zależnej Emitenta, w której Emitent posiada 82 udziały w kapitale zakładowym co uprawnia do wykonywania 82 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki („Spółka Zależna”) – podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki Teledoktor24 sp. z o.o. i otwarcia jej likwidacji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej postanowiło likwidację prowadzić pod firmą: Teledoktor24 sp. z o.o. w likwidacji.
Likwidatorem Spółki Zależnej został Pan Andrzej Wilusz, Wiceprezes Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6.12.2022 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Raport bieżący 15-2020 Likwidacja spółki zależnej Teledoktor 24