Korekta raportu bieżącego 9/2023 z 22.06.2023 r.

9/2023K   |   23 czerwca 2023 12:10

Raport bieżący: nr 9/2023K

Data sporządzenia: 23-06-2023 r.

Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym, podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki zaistniałej w raporcie nr 9/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku. Podstawą niniejszej korekty jest omyłkowe opublikowanie niepełnej treści raportu bieżącego o powołaniu członka Rady Nadzorczej Maxcom SA, tj. z pominięciem części tego raportu, zawierającej informację o oświadczeniach złożonych przez nowego członka Rady Nadzorczej.
W raporcie nr 9/2023 podano:

„Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 22 czerwca 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Trojanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 24 czerwca 2025 r.
Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Emitenta.

Marcin Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Trojanowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. Jako dyplomowany nauczyciel, zatrudniony w Zespole Szkół nr 1 w Tychach od 2005 r., dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku, anatomii oraz biomechaniki ruchu dzieci jak i młodzieży. Swoje doświadczenia rozwija prowadząc działalność jako trener personalny dorosłych, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branż szeroko pojętego sportu i turystyki a zwłaszcza fitnessu, kulturystyki oraz pływania.”

a powinno być:

„Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 22 czerwca 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Trojanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 24 czerwca 2025 r.
Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Emitenta.

Marcin Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Trojanowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. Jako dyplomowany nauczyciel, zatrudniony w Zespole Szkół nr 1 w Tychach od 2005 r., dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku, anatomii oraz biomechaniki ruchu dzieci jak i młodzieży. Swoje doświadczenia rozwija prowadząc działalność jako trener personalny dorosłych, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branż szeroko pojętego sportu i turystyki a zwłaszcza fitnessu, kulturystyki oraz pływania.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Marcina Trojanowskiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem

Pana Marcina Trojanowskiego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.”
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
23.06.2023 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Korekta raportu bieżącego 9-2023