Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2022 r.

7/2022   |   27 maja 2022 16:14

Raport bieżący: nr 7/2022

Data sporządzenia:27.05.2022 r.

Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2022 r.

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
27.05.2022 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Treść raportu bieżącego nr 7/2022
Projekty uchwał za 2021 na WZA w dniu 24.06.2022