Raport okresowy półroczny za 2018 r.

   |   28 września 2018 08:34

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie za I półrocze 2018
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie za I półrocze 2018
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Maxcom
Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU