Raport okresowy półroczny za 2017 r.

   |   29 września 2017 17:56

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom SA
Oświadczenie Zarządu
Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania
Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie za I półrocze 2017 roku
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie za I półrocze 2017 roku