Zmieniona treści projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

12/2018   |   7 czerwca 2018 16:22

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, objętej punktem 12. porządku obrad.

Proponowana przez Zarząd Spółki zmiana projektu uchwały polega na zmianie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (dnia dywidendy)  z dnia 18.06.2018 r. na dzień 26.06.2018 r.

Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść zmienionego projektu uchwały.

Treść raportu bieżącego nr 12/2018
Projekt do pkt 12 porządku obrad