Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Raport bieżący: nr 20/2018   |   5 listopada 2018 14:50

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2018, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r. z dnia 23 listopada 2018 r. na dzień 29 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.