Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

13/2018   |   12 czerwca 2018 21:32

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 18 maja 2018 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Tychach (43-110) przy ul. Towarowa 23A.
Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana została otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją o niemożliwości jej odbycia z przyczyn technicznych w miejscu pierwotnie wskazanym jako adres odbycia Walnego Zgromadzenia,
w związku z powyższym Zarząd zdecydował o przeniesienie miejsca Walnego Zgromadzenia do siedziby Spółki.
Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2018 r.
Postawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14.06.18 zmiana adresu
Treść raportu bieżącego nr 13/2018