Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2/2018   |   25 stycznia 2018 14:17

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 23 stycznia 2018 r. nabył 11 763 (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.) w cenie 27,8993 PLN za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 694 064 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 62,7 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 694 064 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 62,7 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 705 827 akcji Emitenta, co stanowi 63,1 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 705 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 63,1 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Treść raportu bieżącego nr 2/2018
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu