Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

20/2017   |   5 października 2017 16:51

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 4 października 2017 r. nabył 6 128 (sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji Emitenta (sesja zwykła – rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.) w cenie 34,998 PLN za jedną akcję.

Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 660 281 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 61,5 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 660 281 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 61,5 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 666 409 akcji Emitenta, co stanowi 61,7 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 666 409 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 61,7 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść raportu bieżącego nr 20/2017
Załącznik - nabycie akcji przez Prezesa Zarządu