Zawarcie umowy znaczącej

4/2018   |   6 marca 2018 22:54

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2018 podpisał umowę z Meizu Telecom Company Limited z siedzibą Hong Kong’u (dalej: Umowa). Umowa ma charakter ramowy, a jej przedmiotem jest dystrybucja przez Spółkę na terytorium Polski produktów Meizu Telecom Company Limited. Zawarcie Umowy jest wynikiem prowadzenia przez Spółkę dynamicznej strategii rozwoju, między innymi przez pozyskanie znaczących partnerów biznesowych oraz rozszerzenie oferowanego asortymentu wysokiej jakości smartfonów.

Warunki umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień, oświadczeń i odpowiedzialności stron umowy.

Wszelkie spory związane lub wynikające z Umowy rozwiązywane w drodze postępowania arbitrażowego i poddawane pod rozstrzygnięcie przed Hong Kong International Arbitration Center.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż szacunkowa łączna wartość świadczeń z niej wynikających w okresie 12 miesięcy może przekroczyć 30% wartości kapitałów własnych Emitenta, a jednocześnie Zarząd Spółki spodziewa się pozytywnego wpływu zawarcia Umowy zarówno na sytuację finansową Spółki, jak i na umocnienie pozycji Spółki na rynku.

Treść raportu bieżącego nr 4/2018