Zawarcie umowy pomiędzy Maxcom S.A. a udziałowcami spółki COMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Nabycie udziałów przez Maxcom S.A. w spółce COMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Przystąpienie Maxcom S.A. w charakterze komandytariusza do COMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

6/2018   |   14 maja 2018 17:12

Zarząd Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. zawarł ze wspólnikami COMTEL Sp.  z o.o. z siedzibą w Brzesku umowę, w której zostały określone warunki sprzedaży na rzecz Maxcom S.A. udziałów w COMTEL Sp. z o.o. oraz przystąpienia Maxcom S.A. w charakterze komandytariusza do COMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Brzesku (dalej: zwane łącznie Grupa COMTEL). Strony uzgodniły zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady współpracy wspólników po przystąpieniu Maxcom S.A. do wyżej wymienionych podmiotów. W umowie znalazły się także regulacje prawne, zgodnie z którymi Maxcom S.A. po przystąpieniu do Grupy COMTEL, będzie sprawował nad nimi kontrolę.

Grupa COMTEL działa w branży RTV i AGD, skutecznie budując swoją pozycję na rynku od 1997 r. Od roku 2012 Grupa COMTEL jest jedynym dystrybutorem na Polskę hiszpańskiej marki LAUSON, a także marek TREVI, G3Ferrari i Girmi. Od 2011 roku Grupa COMTEL wprowadza na rynek produkty we własnej marce N’oveen.

W świetle uzgodnionych warunków, o których mowa wyżej, Spółka w dniu 14 maja 2018 r. nabyła od dotychczasowych udziałowców łącznie 16 udziałów w COMTEL Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.600,00 zł, stanowiącej 32% wszelkich udziałów, dającej prawo do dysponowania 32% głosami na Zgromadzeniu Wspólników COMTEL Sp. z o.o. za cenę 1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych). Wspólnicy dokonali jednocześnie zmian w umowie COMTEL Sp. z o.o.

Jednocześnie, w dniu 14 maja 2018 r. dokonano zmiany umowy COMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zgodnie z którą Emitent przystąpił do spółki w charakterze komandytariusza wnosząc wkład pieniężny w wysokości 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Zgodnie z zapisami umowy Emitent ma prawo do udziału w zyskach i stratach tejże spółki komandytowej na poziomie 30%.

W ocenie Zarządu przystąpienie do Grupy COMTEL umocni pozycję Emitenta na rynku oraz otworzy nowe perspektywy rozwoju oraz rozszerzy asortyment oferowany przez Spółkę.

Treść raportu bieżącego nr 6/2018