Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący: nr 17/2018   |   21 czerwca 2018 16:50

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza, na podstawie §19 ust. 2 lit d Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.  (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089), po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania ws. wyboru biegłego do badania ustawowego, określonego w wewnętrznych regulacjach Spółki, Polityce i procedurze wyboru podmiotu uprawnionego w Maxcom S.A., wybrała 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki  oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Maxcom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za I półrocze 2018 i 2019 roku.

Umowy Spółki z 4 AUDYT Sp. z o.o. zostaną zawarte na okres niezbędny do przeprowadzenia ww. usług.

Treść raportu bieżącego nr 17/2018