Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r.

10/2018   |   18 maja 2018 17:22

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent)  w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt  2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Projekty uchwał na ZWZ 14.06.2018
Treść raportu bieżącego nr 10/2018