Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

1/2018   |   22 stycznia 2018 13:54

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 r.

  1. Raporty kwartalne:
  • rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. – 25 maj 2018 r.
  • rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. – 23 listopad 2018 r.
  1. Raporty półroczne:
  • rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 28 wrzesień 2018 r.
  1. Raport roczny:
  • jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 22 marzec 2018 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2017 r. – 22  marzec 2018 r.

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku i drugi kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Treść raportu bieżącego nr 1/2018