Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący: nr 8/2018   |   17 maja 2018 17:07

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 17.05.2018 r. mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 700 000 zł, czyli  1,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za rok 2017, który wyniósł 9 149 000 zł.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Maxcom.

Jednocześnie, Zarząd Spółki zastrzega, iż ww. rekomendacja zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej, celem zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Treść raportu bieżącego nr 8/2018