Korekta raportu okresowego – rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

26/2017   |   20 listopada 2017 11:05

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r., opublikowanym przez Emitenta w dniu 15 listopada 2017 r. w wyniku omyłki pisarskiej Emitent opublikował błędne dane dotyczące średnioważonej liczby akcji oraz zysku/straty na jedną średnioważoną liczbę akcji w kolumnach dotyczących przeliczeń na EURO w tabelach „Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na EURO”, „Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na EURO” oraz nie uzupełnił raportu o ilość akcji oraz zysku/straty na jedną średnioważoną liczbę akcji z uwzględnieniem spilitu dokonanego w 2016 roku, na dzień 30.09.2017 r. w tabelach „Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na EURO”, „Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na EURO”.

Skorygowane dane nie wpłynęły na zmiany w innych wybranych danych finansowych i wynikach finansowych Emitenta i grupy kapitałowej Maxcom S.A.

W związku z powyższym Emitent w dniu 20 listopada 2017 roku poda do publicznej wiadomości skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Treść raportu bieżącego nr 26/2017