Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

8K/2018   |   18 maja 2018 17:03

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 8/2018 z dnia 17 maja 2018 r. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, omyłkowo wskazano,  że zysk netto Spółki za rok 2017 r. wyniósł 9 149 000,00 zł.

Zarząd wskazuje, że zysk netto Spółki za rok 2017 wyniósł 9 189 000,00 zł.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Postawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Treść raportu bieżącego nr 8K/2018