Korekta prognoz finansowych na rok 2018

Raport bieżący: nr 7/2018   |   17 maja 2018 17:05

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka dokonała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na rok 2018, opublikowanych w prospekcie emisyjnym z dnia 2 czerwca 2017 roku.

Po analizie uzyskanych wstępnych informacji na temat wyników wypracowanych przez Spółkę w I kwartale roku 2018 oraz wstępnych danych sprzedażowych za kwiecień 2018 roku, a także na podstawie prognoz portfela zamówień i sprzedaży do końca roku 2018, Spółka prognozuje wykonanie, w 2018 roku, przez podmioty wchodzące w skład grupy Emitenta, przychodów netto na poziomie 156 mln PLN, wyniku EBITDA na poziomie 15,7 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 12,5 mln PLN.

W tym miejscu należy wskazać, że prognozowane wyniki finansowe za rok 2018 są znacząco wyższe w stosunku do  wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w roku 2017.

W roku 2018 Emitent powinien osiągnąć:

– Przychody netto ze sprzedaży wyższe o ponad 39% (w 2017 roku: 111,5 mln PLN)

– Wynik EBITDA wyższy o ponad 30% (w 2017 roku: 12 mln PLN)

– Zysk netto wyższy o ponad 38% (w 2017 roku: 9,1 mln PLN)

Spółka wskazuje główne czynniki, które doprowadziły do weryfikacji prognozy finansowej na rok 2018 w stosunku do założeń przyjętych w pierwszej połowie roku 2017, tworzonych na podstawie rezultatów wypracowanych w roku 2016 roku i I kwartale roku 2017.

  • Nieoczekiwane i niemożliwe do przewidzenia w momencie tworzenia prognozy znaczące spadki zanotowane w IV kwartale roku 2017 i I kwartale roku 2018 na rynku telekomunikacyjnym pod względem liczby sprzedanych telefonów komórkowych i smartfonów (dalej: terminali) oznaczające w praktyce spowolnienie branży telekomunikacyjnej. Podkreślić należy, że były to pierwsze spadki odnotwane na tym rynku od roku 2004. Jak podaje przedsiębiorstwo analityczno-doradcze  Gartner spadek rynku terminali tylko w IV kwartale roku 2017 wyniósł 5,6% (w porównaniu do IV kwartału roku 2016) a według danych publikowanych przez IDC spadek rynku terminali w I kwartale roku 2018 wyniósł 2,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017.

 

Odnotowane spadki na rynku detalicznym wpłynęły na  spowolnienie całej branży, co jednocześnie przełożyło się  na mniejszą skłonność do zakupów telefonów komórkowych i smartfonów wśród kluczowych klientów Spółki zarówno w kraju, jak i na niektórych rynkach zagranicznych.

 

Zarząd Spółki wskazuje, że ujemny wpływ wyżej wskazanego zahamowania na rynku branży telekomunikacyjnej na wynik netto w skali roku 2018 został oszacowany przez Emitenta na 5 mln PLN.

 

Zarząd Spółki przewiduje, że począwszy od bieżącego kwartału (II kwartału 2018 roku), wpływ wyżej opisanego spowolnienia w branży telekomunikacyjnej na sytuację finansową Spółki zostanie zminimalizowany dzięki prowadzonej przez Zarząd  ekspansywnej  polityce na rynkach zagranicznych, z których to część nie odnotowała spadków w zakresie sprzedaży terminali. Zarząd Spółki przewiduje również, że pozytywny wpływ na osiągane rezultaty będzie mieć systematyczne rozszerzanie asortymentu oferowanego przez Emitenta, choćby dzięki wprowadzeniu do sprzedaży produktów popularnej marki Meizu, której Maxcom stał się jedynym  dystrybutorem na rynku krajowym.

 

  • Dłuższy niż przewidywano czas wdrożenia nowych produktów/linii produktowych w tym smartfona dla seniorów z autorskim oprogramowaniem.

Z przyjętych pierwotnie założeń wynikało, że wdrożenie nowych produktów wygeneruje w 2018 roku dodatkowy zysk netto na poziomie 2 mln PLN, tymczasem wprowadzenie do sprzedaży tych produktów następuje wolniej niż zakładano co związane jest w szczególności z pojawieniem się niespodziewanych problemów technicznych, wymagających dopracowania, a także koniecznością modyfikacji przygotowanej oferty, tak aby została skrojona i dostosowana do zmieniającego się rynku telekomunikacyjnego, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. Zarząd przewiduje, że smartfon dla seniorów zostanie wprowadzony do sprzedaży w III kwartale 2018 roku, a kompletne nowe linie produktowe na przełomie III i IV kwartału 2018 roku.

  • Przesuniecie na późniejsze okresy realizacji kontraktów/zamówień od dużych kontrahentów, głównie operatorów telekomunikacyjnych, w tym od nowych klientów.

 

Sygnały odbierane z rynku jasno wskazują, że powyższe jest pochodną zmiany polityki sprzedażowej prowadzonej przez te podmioty – co z kolei jest  ściśle powiązane z ogólną sytuacją na rynku telekomunikacyjnym opisaną w punkcie 1 powyżej.

Zarząd Spółki ocenia wpływ przesunięcia sprzedaży na wynik netto za rok 2018 na ponad 1,5 mln PLN. Spodziewana realizacja odroczonych kontraktów/zamówień nastąpi w 2019 roku i powinno to pozytywnie wpłynąć na sprzedaż i realizowane marże.

  • Przesunięcie przez Emitenta na późniejsze okresy niektórych planowanych  akwizycji i zakupów pakietów akcji lub udziałów w podmiotach otwierających się na nowe rynki jak i nisze rynkowe.

 

Powyższa decyzja jest wyrazem konsekwentnego podejście Zarządu, mającego na uwadze konieczność monitorowania sytuacji na rynku telekomunikacyjnym, gdzie to odnotowano spadek, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.

 

Zarząd Spółki ocenia negatywny wpływ przesunięć akwizycji/zakupów pakietów akcji lub udziałów na wynik netto za rok 2018 na ponad 1,0 mln PLN. Jednocześnie podtrzymuje zamiar realizacji tych założeń, w szczególności wskazać należy, że  trwają zaawansowane rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji.

 

Weryfikacja prognoz pozostaje bez wpływu na sytuację operacyjną Spółki oraz realizację jej planów strategicznych. Trwają intensywne działania nad zwiększeniem skali działalności zarówno w Polsce, a także, w związku z ekspansją Spółki, na rynkach zagranicznych.

 

Tym samym, Zarząd Emitenta mając na uwadze stabilną sytuację finansową oraz dobre perspektywy rozwoju, podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2017 na poziomie 25%-30% osiągniętego zysku netto, a także przewiduje wypłatę dywidendy za rok 2018.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 roku, w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

 

 

Treść raportu bieżącego nr 7/2018